Silver Price: $14.31
NYSE: AG $6.05
TSX: FR $8.59
Frankfurt: FMV $5.79

Fiscal Year 2019

Dec 31, 2019
Dec 31, 2019
Sep 30, 2019
Jun 30, 2019
Mar 31, 2019
Dec 31, 2019

Fiscal Year 2018

Dec 31, 2018
Dec 31, 2018
Sep 30, 2018
Jun 30, 2018
Mar 31, 2018
Dec 31, 2018

Fiscal Year 2017

Dec 31, 2017
Dec 31, 2017
Sep 30, 2017
Jun 30, 2017
Mar 31, 2017
Dec 31, 2017

Fiscal Year 2016

Dec 31, 2016
Sep 30, 2016
Jun 30, 2016
Mar 31, 2016

Fiscal Year 2015

Dec 31, 2015
Sep 30, 2015
Jun 30, 2015
Mar 31, 2015

Fiscal Year 2014

Dec 31, 2014
Sep 30, 2014
Jun 30, 2014
Mar 31, 2014

Fiscal Year 2013

Dec 31, 2013
Sep 30, 2013
Jun 30, 2013
Mar 31, 2013

Fiscal Year 2012

Dec 31, 2012
Sep 30, 2012
Jun 30, 2012
Mar 31, 2012

Fiscal Year 2011

Dec 31, 2011
Sep 30, 2011
Jun 30, 2011
Mar 31, 2011

Fiscal Year 2010

Dec 31, 2010
Sep 30, 2010
Jun 30, 2010
Mar 31, 2010

Fiscal Year 2009

Sep 30, 2009
Jun 30, 2009
Mar 31, 2009

Fiscal Year 2008

Sep 30, 2008
Jun 30, 2008
Mar 31, 2008

Fiscal Year 2007

Sep 30, 2007
Jun 30, 2007
Mar 31, 2007

Subscribe